การยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560)

 โปรดอ่าน

 •  
  ** ขอให้ผู้ที่ยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 ติดต่อรับ (ต้นฉบับ) หนังสือแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และ (ต้นฉบับ) ใบเสร็จรับเงิน ในการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ภายในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 – 11.00 น. และ 13.30 – 16.00 น. หากพ้นวันและเวลาดังกล่าว PEA จะดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ระบุในแบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าฯ **
   
 • **ทั้งนี้ PEA ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หากเอกสารจัดส่งล่าช้าหรือไม่ถึงผู้รับ**
 •  กฟภ. ได้ตรวจสอบจุดเชื่อมโยงตามคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
  และได้จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 198 แบบคำขอ
  ซึ่งเลขอ้างอิงตามที่แจ้งสามารถติดต่อขอเอกสารได้ตามวันและเวลา ดังนี้

  **ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป (เวลา 09.00 – 11.30 และ 13.30 – 16.00 น.)**
  ( ดาวน์โหลดไฟล์)
   

  ลำดับ

  เลขอ้างอิง

  ลำดับ

  เลขอ้างอิง

  ลำดับ

  เลขอ้างอิง

  1

  3863

  21

  3909

  41

  3982

  2

  3864

  22

  3911

  42

  3987

  3

  3866

  23

  3912

  43

  3989

  4

  3871

  24

  3913

  44

  3990

  5

  3872

  25

  3921

  45

  3991

  6

  3873

  26

  3924

  46

  3992

  7

  3874

  27

  3937

  47

  3994

  8

  3875

  28

  3939

   

   

  9

  3881

  29

  3948

   

   

  10

  3887

  30

  3964

   

   

  11

  3888

  31

  3967

   

   

  12

  3890

  32

  3969

   

   

  13

  3891

  33

  3970

   

   

  14

  3892

  34

  3971

   

   

  15

  3894

  35

  3972

   

   

  16

  3896

  36

  3973

   

   

  17

  3897

  37

  3974

   

   

  18

  3898

  38

  3976

   

   

  19

  3900

  39

  3978

   

   

  20

  3905

  40

  3981

   

   

   

  **ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 เป็นต้นไป (เวลา 09.00 – 11.30 และ 13.30 – 16.00 น.)**
  ( ดาวน์โหลดไฟล์)
   

  ลำดับ

  เลขอ้างอิง

  ลำดับ

  เลขอ้างอิง

  ลำดับ

  เลขอ้างอิง

  1

  3914

  31

  4004

  61

  4155

  2

  3915

  32

  4026

  62

  4157

  3

  3923

  33

  4027

  63

  4158

  4

  3927

  34

  4031

  64

  4159

  5

  3928

  35

  4034

  65

  4161

  6

  3929

  36

  4036

  66

  4163

  7

  3930

  37

  4037

  67

  4164

  8

  3931

  38

  4123

  68

  4165

  9

  3932

  39

  4124

  69

  4166

  10

  3938

  40

  4125

  70

  4171

  11

  3950

  41

  4126

  71

  4172

  12

  3951

  42

  4127

  72

  4174

  13

  3952

  43

  4128

  73

  4180

  14

  3953

  44

  4129

  74

  4184

  15

  3957

  45

  4130

  75

  4189

  16

  3958

  46

  4131

  76

  4191

  17

  3961

  47

  4133

  77

  4192

  18

  3968

  48

  4134

  78

  4195

  19

  3977

  49

  4136

  79

  4197

  20

  3980

  50

  4138

  80

  4198

  21

  3983

  51

  4140

  81

  4199

  22

  3984

  52

  4141

  82

  4201

  23

  3985

  53

  4143

  83

  4203

  24

  3986

  54

  4144

  84

  4204

  25

  3988

  55

  4145

  85

  4207

  26

  3995

  56

  4146

  86

  4211

  27

  3998

  57

  4147

   

   

  28

  3999

  58

  4148

   

   

  29

  4000

  59

  4151

   

   

  30

  4003

  60

  4152

   

   

   

  **ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นต้นไป (เวลา 09.00 – 11.30 และ 13.30 – 16.00 น.)**
  ( ดาวน์โหลดไฟล์)

  ลำดับ

  เลขอ้างอิง

  ลำดับ

  เลขอ้างอิง

  ลำดับ

  เลขอ้างอิง

  1

  4005

  23

  4068

  45

  4106

  2

  4025

  24

  4070

  46

  4107

  3

  4029

  25

  4072

  47

  4108

  4

  4032

  26

  4074

  48

  4111

  5

  4033

  27

  4075

  49

  4112

  6

  4035

  28

  4076

  50

  4113

  7

  4038

  29

  4077

  51

  4114

  8

  4039

  30

  4085

  52

  4115

  9

  4040

  31

  4086

  53

  4116

  10

  4041

  32

  4087

  54

  4117

  11

  4056

  33

  4088

  55

  4118

  12

  4057

  34

  4090

  56

  4120

  13

  4058

  35

  4091

  57

  4121

  14

  4059

  36

  4092

  58

  4122

  15

  4060

  37

  4093

  59

  4167

  16

  4061

  38

  4094

  60

  4168

  17

  4062

  39

  4095

  61

  4169

  18

  4063

  40

  4097

  62

  4178

  19

  4064

  41

  4101

  63

  4179

  20

  4065

  42

  4102

  64

  4208

  21

  4066

  43

  4103

  65

  4212

  22

  4067

  44

  4105

   

   

   
   
   
  โดยขอให้ติดต่อขอรับ (ต้นฉบับ) หนังสือแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า พร้อมทั้ง (ต้นฉบับ) ใบเสร็จรับเงิน ในการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าได้ ที่กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (กสผ.) อาคาร LED ชั้น 7 (บริเวณลานจอดรถ) กฟภ. สำนักงานใหญ่ และ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ให้เอกสารกับผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจ จากบริษัทให้มารับเอกสารเท่านั้น
   
  โปรดจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ในการขอรับ (ต้นฉบับ) หนังสือแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และ(ต้นฉบับ) ใบเสร็จรับเงินในการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ดังนี้ ดังนี้
  1. กรณีผู้มีอำนาจของบริษัทมารับเอกสาร
  1.1 หนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่มารับเอกสาร
  1.2 สำเนาบัตรประชาชนฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. กรณีผู้รับมอบอำนาจของบริษัทมารับเอกสาร
  2.1 หนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่มารับเอกสาร
  2.2 หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ให้ลงวันที่เดียวกับวันที่ออกหนังสือรับรองบริษัท หรือภายหลังไม่เกิน 1 เดือน และระบุอำนาจให้มารับต้นฉบับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าตรวจสอบจุดเชื่อมโยงฯ)
  2.3 สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
   
  กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
  ฝ่ายส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  ติดต่อ 02-590-9743, 02-590-9763, 02-009-6053, 02-590-9743
 •  สำหรับผู้ที่ผ่านการยื่นแบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า


  ** ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารการยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในเวลาทำการ โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก PEA (สำนักงานใหญ่) 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยจัดส่งเอกสาร ดังนี้
   
  1.  หนังสือนำส่งเอกสารการยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 ลงนามโดยผู้มีอำนาลงนามผูกพัน
  2.  (สำเนา) ใบรับฝากเงิน ที่ใช้ยื่นในการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560
  3.  (ต้นฉบับ) แบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ารวมทั้งเอกสารที่อัพโหลดขึ้นเว็บไซด์ทั้งหมด
  4.  เลขอ้างอิงในการยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ได้แก่ e-mail ตอบรับ  
  5.  เอกสารของผู้มีอำนาจลงนาม บุคคล/นิติบุคคล ที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง  
    5.1 สำเนาบัตรประชาชนฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจดำเนินการ โดยให้ลงวันที่เดียวกับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือภายหลังไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ

  หากท่านไม่จัดส่งเอกสารการยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 ภายในระยะเวลาที่กำหนด PEA ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งผลพิจารณาการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
 •  สำหรับผู้ที่ถูกปฏิเสธแบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า


  ** PEA ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 สำหรับแบบคำขอที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและเอกสารครบถ้วนแล้ว **

  ** สำหรับผู้ที่ถูกปฏิเสธการยื่นแบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 สามารถติดต่อขอรับคืนค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าโครงการดังกล่าว ในวันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ที่ กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก PEA (สำนักงานใหญ่) 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
   
  1.  หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับคืนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
  2.  (ต้นฉบับ) ใบรับฝากเงิน ที่ใช้ยื่นในการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560
  3.  (ต้นฉบับ) แบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า พร้อมแนบหลักฐานเลขอ้างอิงใน การยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (ประวัติการยื่นแบบคำขอ)
  4.  เอกสารของผู้มีอำนาจลงนาม บุคคล/นิติบุคคล ที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง  
    4.1 สำเนาบัตรประชาชนฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    4.3 หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจดำเนินการ โดยให้ลงวันที่เดียวกับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือภายหลังไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าใช้จ่าย

 • *** ปิดรับยื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยง วันที่ 21 ส.ค. 2560 เวลา 16.30 น.

  ** การยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560) มีค่าตรวจสอบจำนวน 69,000.00 บาท VAT 7% รวมทั้งสิ้น 73,830.00 บาท


  *** การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับชำระค่าตรวจสอบ (73,830.00 บาท) ผ่านบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 073-1-12834-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการนี้ ขอให้ผู้ขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงโอนเงินและแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับแบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมกับต้นฉบับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบจุดเชื่อมโยงต่อไป

เป้าหมายการจัดหาไฟฟ้าตามพื้นที่

พิ้นที่ เป้าหมายการรับซื้อ
(เมกะวัตต์)
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ในส่วนของการไฟฟ้านครหลวง) 15
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 20
ภาคตะวันตก 20
ภาคตะวันออก 20
ภาคเหนือ 65
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60
ภาคใต้ (ไม่รวมจังหวัดภูเก็ต และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 65
จังหวัดภูเก็ต 20
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15
รวม 300
 
ที่มา:  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 2 สิงหาคม 2560

กำหนดการ

ขั้นตอนที่ กำหนดระยะเวลา กิจกรรม
1 วันที่ 7 - 21 สิงหาคม 2560 การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเปิดรับตรวจสอบ
จุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า
2 ภายในเดือนกันยายน 2560 สำนักงาน กกพ. จัดชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
ในการยื่นข้อเสนอขอขายไฟ
3 วันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2560 การยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้า
(ระหว่างวันเวลา 9.00 น. - 16.00 น.)
4 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
และการประเมินข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค
5 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 การเปิดซองข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา
6 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
7 ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 กำหนดระยะเวลาให้ กฟผ. และผู้ได้รับตัดเลือก
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
8 วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 (1) วัน SCOD
 
หมายเหตุ:

 (1)  กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่ปี 2563 เนื่องจากความพร้อมของระบบส่งไฟฟ้า

ระยะเวลายื่นตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

 • วันที่ 7 - 21 สิงหาคม 2560